Samochód

Turystyczne

Firma

Zawodowe

Nieruchomości

Rolne

Na życie

Opieka medyczna

Ubezpieczenie zawodowe

Większość firm nie ma obowiązku posiadania polisy OC. W niektórych zawodach OC jest wskazane ze względu na znacznie większe ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim.

Obowiązkowo ubezpieczenie muszą wykupić m. in. osoby, które prowadzą działalność  biur rachunkowych, usług detektywistycznych i ochroniarskich, inżynierowie budownictwa, pośrednicy ubezpieczeniowi, zawody prawnicze i zawody pokrewne oraz związane ze służbą zdrowia.

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa
koszty obrony sądowej
szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów

OC Zawodu obejmuje szkody wyrządzone przez przedsiębiorcę, pracownika lub firmę. Mogą to być  skutki wykonywanych czynności, jak i konsekwencje ich zaniechania. Polisa pokrywa szkody osobowe i majątkowe oraz straty finansowe powstałe z powodu zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Brak ubezpieczenia obowiązkowego może skutkować nałożeniem kary finansowej oraz koniecznością pokrycia straty z własnej kieszeni w przypadku stwierdzonej szkody.

Przy wyborze  polisy warto wziąć pod uwagę rozszerzenie zakresu ochrony np. o szkody wyrządzone przez podwykonawców lub ochronę dokumentów.

Zawodowe dobrowolne

Jest wiele zawodów, które nie mają obowiązku posiadania polisy OC, jednak ze względu na specyfikę pracy taką polisę powinni posiadać, jeśli  chcą czuć się pewnie podczas wykonywania pracy. Są to min.: np. weterynarze, urbaniści, farmaceuci.

Tak jak w przypadku polisy obowiązkowej ubezpieczony ma zapewnioną wypłatę odszkodowania za szkody, które wyrządzi w następstwie działania lub zaniechania wykonując swój zawód.

KS INVESTMENTS
Kamil Stępień
Nr agenta 11244296/a
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul. Gen. Grota-Roweckiego 65